Hoe gebruik ik deze scheidingskoffer? 

Deze scheidingskoffer bestaat uit vier onderdelen die onderling met elkaar verbonden zijn:

 1. Vraag & antwoord fiches voor ouders, kinderen, plusouders, grootouders, en vrienden/familie
 2. Een wegwijzer met reflectievragen voor ouders & kinderen die hen wegwijs maakt doorheen het aanbod én vraaginducerend werkt
 3. Geïllustreerde gesprekskaarten voor uitwisseling rond specifieke thema's
 4. Een inventaris van relevante praktijkboeken, films, blogs, tools, liedjes, kinderboeken, websites, organisaties, diensten, …

Deze onderdelen zijn op diverse manieren combineerbaar, maar ook volledig afzonderlijk van elkaar te gebruiken. Lees er meer over hieronder.

1. Vraag & antwoordfiches 

De vraag- en antwoordfiches geven toegankelijke antwoorden op concrete vragen van ouders, kinderen, plusouders, grootouders en familie/vrienden die tijdens ons project verzameld werden: via dataverzameling bij gezinnen en via literatuuronderzoek. Ze leiden de lezers toe naar basisinformatie uit wetenschappelijke bronnen en praktijkliteratuur, aangevuld met links naar relevant audio/videomateriaal, leestips, interessante websites, tools en mogelijke pistes voor hulp, begeleiding of ondersteuning.

2.  Een wegwijzer

De wegwijzer (toegankelijk via de homepagina) bevat een aantal reflectievragen op basis waarvan ouders of ex-partners, kinderen, plusouders en grootouders worden toegeleid naar relevante inhoud op deze website. Na het invullen van de vragen krijgen ze op basis van de gegeven antwoorden een voorstel voor eerst te verkennen vraag- & antwoordfiches. Naast deze vraaggestuurde suggesties, werkt de tool ook vraaginducerend: gezinsleden staan bij het invullen immers stil bij de verschillende levensdomeinen waarop een relatiebreuk een impact kan hebben. Hierdoor komen ze mogelijks tot nieuwe vragen of een nieuwe blik op de noden, wensen of uitdagingen die zij en hun gezinsleden ervaren.

De wegwijzer is flexibel te gebruiken en kan zowel alleen worden ingevuld door bv. een ouder of kind, in gesprek met een ouder of kind, om uitwisseling met een ouder of kind te faciliteren, ... 

3. Geïllustreerde gesprekskaarten 

De voorkant van de gesprekskaarten bevatten ondersteunende tekeningen bij de topics in de wegwijzer voor ouders: een eerste manier om ze te gebruiken is dan ook om tijdens het invullen van de wegwijzer met een ouder de vragen begrijpbaar, concreet en visueel te maken. De nummering van de items op de gesprekskaarten komt daarom overeen met de nummering van de vragen in de wegwijzer voor ouders. We plannen in de toekomst een aanvulling met kaarten gericht op de wegwijzer voor kinderen.

Uiteraard zijn de tekeningen op de gesprekskaarten ook nog op heel wat andere manieren te gebruiken, bijvoorbeeld: als professional in gesprek met een ouder/kind, om uitwisseling tussen ouders te faciliteren, om ouders in gesprek te laten gaan met hun kind, ... Lees meer hierover bij de gesprekskaarten zelf.

Op de achterkant van de gesprekskaarten staan enerzijds inspirerende vragen voor verder gesprek rond dit topic en anderzijds de link naar relevante vraag & antwoord fiches. Ook deze inhoud is flexibel te gebruiken, bijvoorbeeld tijdens een gesprek met een ouder, om uitwisseling te faciliteren, ...

4. Inventaris 

Onze mediatheek bevat ten slotte een overzicht van de organisaties, boeken, websites, filmpjes, ... die in de vraag- en antwoordfiches zijn verwerkt. Zo kan je zelf ook grasduinen in het materiaal en plukken wat je interessant vindt. We hebben onze inventaris opgedeeld in 8 grote categorieën:

 • Leeslijst
 • Apps & digitale tools
 • Hulp en ondersteuning
 • Film, muziek, gedichten
 • Websites
 • Podcasts, video's, blogs & vlogs
 • Spelmateriaal
 • Onderzoeksprojecten

Deel dit artikel via