Wat is "de blijvende saisine" in de Familierechtbank?

 Sinds 2014 kennen we in België de Familie- en Jeugdrechtbanken. Dit zijn Rechtbanken binnen de Rechtbank van Eerste Aanleg, die alle familierechtelijke zaken behandelen. Met de oprichting van deze Familierechtbanken wilde de wetgever de wirwar van procedures en rechtbanken in familiezaken vereenvoudigen. Dit was wel nodig vermits er vroeger al naargelang de materie wel tot vier rechters bevoegd konden zijn in familierechtelijke dossiers: de Vrederechter, de Jeugdrechtbank, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg zetelend in kort geding. Dat is nu verleden tijd.

Naast de centralisatie van de materie bij één rechtbank, werd ook de blijvende saisine ingevoerd.

 De blijvende saisine van de Familierechtbank wil zeggen dat uw dossier na uitspraak door de Familierechtbank (of het Hof van Beroep) blijft ingeschreven op de rol van de Familierechtbank. Ze kan gemakkelijk opnieuw opgeroepen worden indien er opnieuw problemen zijn tussen de betrokken partijen.

Deze blijvende saisine geldt voor de volgende zaken:

  1. de afzonderlijke verblijfplaatsen;
  2. het ouderlijk gezag;
  3. de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact met een minderjarig kind;
  4. de onderhoudsverplichtingen;
  5. het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht, onder bepaalde voorwaarden;
  6. de machtigingen om een huwelijk aan te gaan als bedoeld in artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek en de weigeringen van wettelijke samenwoning als bedoeld in artikel 1476quater, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek;
  7. de voorlopige maatregelen die bevolen worden op grond van artikel 1253ter/5.

Nieuwe elementen waarvoor u de blijvende saisine kan gebruiken: 

 Enkel indien er "nieuwe elementen" zijn, kan u uw zaak opnieuw voorleggen aan de Familierechtbank.

Onder "nieuwe elementen" worden verstaan:

  1. een feit dat niet bekend was bij het eerste verzoek;
  2. inzake de uitkering tot levensonderhoud: nieuwe omstandigheden waarin de partijen of de kinderen verkeren, en die hun situatie ingrijpend kunnen wijzigen; (bv. één van de partners kan wegens zware ziekte niet langer gaan werken,  waardoor die minder kinderalimentatie kan betalen)
  3. inzake de organisatie van de verblijfsregeling, het recht op persoonlijk contact en de uitoefening van het ouderlijk gezag: nieuwe omstandigheden die de toestand van de partijen of die van het kind kunnen wijzigen. In dit laatste geval kan de rechtbank dit nieuwe verzoek echter enkel inwilligen indien het belang van het kind zulks rechtvaardigt. (bv. één van de partners verhuist naar het buitenland waardoor de verblijfsregeling veranderd moet worden)

Hoe verloopt de procedure? 

De procedure is zeer soepel. Je kan het verzoek tot "heroproeping" indienen ofwel bij conclusie via jouw advocaat ofwel bij een schriftelijk verzoek dat wordt neergelegd op de griffie. Je moet geen nieuw rolrecht betalen, omdat de zaak nog ingeschreven staat op de rol. De zaak wordt dan vervolgens binnen een termijn van 15 dagen opnieuw voor de Familierechtbank gebracht.

Opgelet, je mag geen misbruik maken van deze versoepelde procedure: oneigenlijk gebruik kan gesanctioneerd worden met een geldboete!

Voorbeeldformulier 

Hieronder vind je een voorbeeld van een verzoekschrift in kader van de blijvende saisine bij de familierechtbank.

Bestandsnaam: blijvendesaisine
Bestandsgrootte 27 kb
Download Bestand

Deel dit artikel via